Så fungerar

TEKNIKEN

Längst ut på östra Gotland i Östergarn finns Herrviks reningsanläggningar. Inom verksamhetsområdet erbjuds fastighetsägare anslutning till vatten och avlopp. Vattnet kommer från Region Gotlands avsaltningsanläggning i Herrviks hamn. Här får du veta lite mer om reningsverket, om solcellsanläggningen som klarar (nästan) vårt energibehov samt lite om vattenverket i Herrviks hamn.

Avloppsreningsverket

Avloppsreningsverket helägs av den ekonomiska föreningen Herrviks reningsanläggningar. Anläggningen togs i drift 2016. Leverantör var Topas Vatten AB.
Region Gotland och Länsstyrelsen Gotland förordade att renat vatten återfördes till Östersjön. Verket placerads på egen fastighet i södra delen av verksamhesområdet. 
Avloppsreningsverket har för närvarande en kapacitet på motsvarande 500 pE (personekvivalenter) men kan vid behov byggas ut.
Avloppsvattnet går i ett så kallat lågtrycksavloppsnät med 50 pumpstationer som finns vid anslutna fastigheter.

Projektfakta

  • Projektägare: Herrviksområets reningsanläggningar ek. för.
  • Reningsverk: Topas 500 med inbyggt sand och UV-filter
  • Pumpstationer: 40 st Compit pumpstationer
  • Ledningsnät: LTA-nät (tryckavlopp)
  • Projektering: Topas Vatten teknisk projektering
  • Markentreprenör: OSAB Östra Gotlands Schakt AB

PUMPBRUNNARNA

Föreningen har ett 45 tal pumpbrunnar installerade i avloppsnätet 2015-2019. Du får nedan en beskrivning av den pumpbrunn med styrenhet som föreningen äger och underhåller och är placerad på din tomt. Föreningen rekommenderar dock inte att du på egen hand försöker styra pumpbrunnen. Fel på pumpbrunnen görs till föreningen här på sidan för felanmälan.

Den vanligaste typen av pumpbrunnar är de 38 st FlygtCompit460 – mindre gråa plastbrunnar med svart plastlock och en styrenhet placerad i en box i pumpbrunnen, se bild ovan och foto av styrenhet här intill/nedan.

För samfälligheter med delad pumpbrunn och verksamheter i Herrviks hamn installerades det 2015–2016 fem stycken FlygtCompit900 – större vita plastbrunnar med betonglock.
Styrenheten sitter i separat plåtskåp, se foto.

Beträffande de nya brunnar som installeras 2020 och framöver heter dessa DXG Plus i Compit 900
Larmenheten är oftast monterad på vägg – se exempelbild.

Solcellsanläggningen

Egenproducerad energi

Pumpar och annan elektronik i avloppsreningsanläggningen behöver energi dygnet runt. Mer på sommaren.
Då trycket på anlägningen är som störst skiner också solen som mest. Med vår solcellsanläggning producerar vi nästan hela föreningens årsbehov av el. 
Solcellsanläggningen finns i direkt anslutning till avloppsreningsverket på vår fastighet Sande 1:62.

Solcellerna i siffror

318.000 kronor – investeringskostnaden för solcellsanläggningen 2017.
89.000 kronor – delfinansierades med solcellsbidrag.
22.400 kWh – levererad el 2018.
25.000 kWh – vattenreningsverkets elförbrukning 2018.
20,5 kWh toppeffekt en solig dag.
105 – antalet solcellspaneler
125 kvadratmeter – ytan på solcellerna.
 

Vattenverket i Herrviks hamn

Region Gotlands storsatsning

Vattenverket i Herrvik är Sveriges första större bräckvattenverk för dricksvatten. Verket togs i drift sommaren 2016.

Genom det nya vattenverket som projekterats, ägs och drivs av Region Gotland har både Herrvik och stora delar av Östergarnslandet nu tillgång till kommunalt dricksvatten.

Dricksvattenförsörjningen var länge ett problem för utvecklingen på Östergarnslandet. Region Gotland har i sin vatten- och avloppsplan slagit fast att vattentillgången har stor betydelse för Gotland.

VA-planen säger också att avsaltning av havsvatten med membranteknik är en viktig del för att bygga ut dricksvattenförsörjningen,

Tekniken att avsalta havsvatten är en beprövad teknik som finns över hela världen. Oftast utnyttjas omvänd osmos. Det är dock en energikrävande process som kräver ett högt tryck för att pressa havsvattnet genom de små porerna i membranet.

 

Avancerad reningsteknik

Råvattnet till verket tas in via en cirka 200 meter lång ledning som går längs botten på cirka sex meters djup.
Pumpstationen vid stranden pumpar vattnet ett par hundra meter till verket där det leds genom automatfilter och ultrafilter för successivt finare partikelavskiljning.

  • Ultrafiltret utgör också den första barriären mot mikroorganismer.
  • Den andra barriären är det specialdesignade bräckvattenmembranet som låter vattenmolekylerna passera genom membranet men håller kvar jonerna.
  • Tredje barriären använder UV-ljus.

Efter detta finjusteras det rena vattnet då det gäller hårdhet och alkalinitet. För att öka mineralhalten i vattnet tillsätts kalcium och natriumvätekarbonat innan det leds ut till hushållen. Det finns också möjlighet till klorering.

Läs mer om Vattenverket på Region Gotlands hemsida

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps